top of page

Kata

Most of the videos here are of JKAE Chief Instructor Sensei Yoshinobu Ohta 7th Dan JKA (or his predecessor the late Sensei Keinosuke Enoeda 9th Dan JKA).

 

If you are a beginner you will learn Kihon Kata to count.

Kihon Kata
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Tekki Shodan
Bassai Dai
Empi
Gankaku
Sochin
Hangetsu
Heian Yondan
Tekki Nidan
Kanku Dai
Jion
Nijushiho
Bassai Sho
Heian Godan
Tekki Sandan
Kanku Sho
Jitte
Chinte
Gojushiho Dai
Meikyo
Gojushiho Sho
Unsu
bottom of page